Yargıtayın görevleri
Yargıtayın görevleri

Yargıtayın Görevleri

Yargıtayın Görevleri

Yargıtayın Görevleri hakkında…

Tarihçe

        6 Mart 1868 tarihinde “Divan-ı Ahkâm-ı Adliye” adıyla kurulan YARGİTAY, 18.06.1879 tarihli Nizamı Mahkemeler Kuruluş Kanunu ile “Mahkeme-i Temyiz” adını almış, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetince Sivas’ta kurulan yüksek mahkemeye “Muvakkat Temyiz Heyeti” denilmiş, Sivas’taki bu mahkemenin kaldırılıp Eskişehir’e nakli ile “Temyiz Mahkemesi”, 20.04.1340 (1924) tarih ve 491 sayılı Teşkilatı Esasiye Kanununun adı 10.01.1945 gün ve 4695 sayılı Kanun ile “Anayasa” olurken, temyiz mahkemesinin adı da “YARGİTAY” olmuştur.

Misyon

        Adli uyuşmazlıkları; insan hakları, evrensel hukuk değerleri ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın temel ilkeleri ışığında, toplumun adalet duygusunu tatmin edecek şekilde eşitlikçi, saydam, tarafsız, bağımsız, güvenilir ve insan onuruna uygun bir yaklaşımla; makul sürede, etkili ve verimli yöntemlerle, yasalara uygun biçimde nihai olarak özümleyerek ülke genelinde içtihat birliğini gerçekleştirmektir.

Yargıtay ‘ın Vizyonu

        Adli yargı teşkilatının önderi olarak; yargılama faaliyetinin, hukuk devleti gereklerine uygun biçimde gerçekleştirilmesini sağlayan, ulusal ve uluslararası alanda örnek, güvenilir ve saygın bir yüksek mahkeme olmaktır.

Yargıtayın Görevleri

Yargıtay Daire ve Kurullarının Görevleri (YK madde 13)

 1. Adliye mahkemelerince verilen ve Kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümleri ilk ve son merci olarak inceleyip karara bağlamak,
 2. Yargıtay Başkan ve üyeleri ile Yargıta y Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıta y Cumhuriyet Başsavcıvekili ve özel kanunlarında belirtilen kimseler aleyhindeki görevden doğan tazminat davalarına ve bunların kişisel suçlara ait ceza davalarına ve kanunda gösterilen diğer davalara ilk ve son derece mahkemesi olarak bakmak,
 3. Kanunlarla verilen diğer işleri görmek.

Yargıtay Dairelerinin Görevleri (YK madde 14)

YK madde 14’e ulaşmak için tıklayınız…

Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının Görevleri (YK madde 15)

 1. Yargıta y dairelerinin bozma kararlarına karşı mahkemelerce verilen direnme kararlarını inceleyerek karar vermek,
 2. a) (Ek: 26/9/2004-5235/51 md.) Aynı veya farklı yer bölge adliye mahkemelerinin kesin olarak verdikleri kararlar bakımından hukuk daireleri arasında veya ceza daireleri arasında uyuşmazlık bulunursa,
  b) Hukuk daireleri arasında veya ceza daireleri arasında içtihat uyuşmazlıkları bulunursa,
  c) Yargıta y dairelerinden biri; yerleşmiş içtihadından dönmek isterse, benzer olaylarda birbirine uymayan kararlar vermiş bulunursa,
  Bunları içtihatların birleştirilmesi yoluyla kesin olarak karara bağlamak, (1)
 3. Yargıta y Başkan ve üyeleri, Yargıta y Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıta y Cumhuriyet Başsavcıvekili ile yargılama görevi özel kanunlarınca Yargıta y Genel Kurullarına verilen kişilere ait davaları ilk mahkeme olarak görmek ve hükme bağlamak ve ilk mahkeme olarak özel dairelerce verilen hüküm ve kararların temyiz ve itiraz yoluyla incelenmesini yapmak,
 4. Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danıştayın Görevleri

Hakkında Hakim Mustafa POLAT

Hakim Mustafa Polat, Kastamonu İdare Mahkemesi Üyesi. www.mustafapolat.com.tr www.adalet.li

Göz at

Tutuklama şartları, tutuklanma duruşması ve tutukluluğa itiraz

Tutuklama şartları, tutuklanma duruşması ve tutukluluğa itiraz

Tutuklama şartları, tutuklanma duruşması ve tutukluluğa itiraz        Tutuklama şartları ve tutuklamaya sevk …

Bir Cevap Yazın