Yürütmenin durdurulması müessesesinin şartları nelerdir?

Ana Sayfa Forumlar Avukat Portal Yürütmenin durdurulması müessesesinin şartları nelerdir?

Bu konu 0 yanıt ve 1 izleyen içeriyor ve en son  Adalet ve Hukuk tarafından 12 ay önce tarihinde güncellendi.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #1948

  Adalet ve Hukuk
  Yönetici

  Yürütmenin durdurulması müessesesinin şartları nelerdir?

          Yürütmenin durdurulması müessesesinin şartları nelerdir? Hangi durumlarda istenebilir? İdari Yargılama Usul Kanunu kapsamında hukuki değerlendirme…:

  İdari Yargılama Usulü Kanunu
  İdari İşlemin Yürütmesinin durdurulması(1)
  Madde 27 – (Değişik: 10/6/1994 – 4001/12 md.) 1. Danıştayda veya idari mahkemelerde dava açılması dava edilen idari işlemin yürütülmesini durdurmaz.

  2. (Değişik: 2/7/2012 – 6352/57 md.) Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek idari işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verebilirler. Uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesi, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabilir. (Ek cümle: 21/2/2014-6526/17 md.) Ancak, kamu görevlileri hakkında tesis edilen atama, naklen atama, görev ve unvan değişikliği, geçici veya sürekli görevlendirmelere ilişkin idari işlemler, uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerden sayılmaz.Yürütmenin durdurulması kararlarında idari işlemin hangi gerekçelerle hukuka açıkça aykırı olduğu ve işlemin uygulanması halinde doğacak telafisi güç veya imkânsız zararların neler olduğunun belirtilmesi zorunludur. Sadece ilgili kanun hükmünün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurulduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı verilemez.

  3. (Ek: 2/7/2012 – 6352/57 md.) Dava dilekçesi ve eklerinden idari işlemin yürütmesinin durdurulması isteminin yerinde olmadığı anlaşılırsa, davalı idarenin savunması alınmaksızın istem reddedilebilir.

  4. Vergi mahkemelerinde, vergi uyuşmazlıklarından doğan davaların açılması, tarh edilen vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümlerin ve bunların zam ve cezalarının dava konusu edilen bölümünün tahsil işlemlerini durdurur. Ancak, 26 ncı maddenin 3 üncü fıkrasına göre işlemden kaldırılan vergi davası dosyalarında tahsil işlemi devam eder. Bu şekilde işlemden kaldırılan dosyanın yeniden işleme konulması ile ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine yapılan işlemlerle tahsilat işlemlerinden dolayı açılan davalar, tahsil işlemini durdurmaz. Bunlar hakkında idari işlemin yürütmesinin durdurulması istenebilir.

  5. İdari işlemin yürütmesinin durdurulması istemli davalarda 16 ncı maddede yazılı süreler kısaltılabileceği gibi, tebliğin memur eliyle yapılmasına da karar verilebilir.

  6. İdari işlemin yürütmesinin durdurulması kararları teminat karşılığında verilir; ancak, durumun gereklerine göre teminat aranmayabilir. Taraflar arasında teminata ilişkin olarak çıkan anlaşmazlıklar, yürütmenin durdurulması hakkında karar veren daire, mahkeme veya hakim tarafından çözümlenir. İdareden ve adli yardımdan faydalanan kimselerden teminat alınmaz.

  7. İdari işlemin yürütmesinin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlar; Danıştay dava dairelerince verilmişse konusuna göre İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurullarına, bölge idare mahkemesi kararlarına karşı en yakın bölge idare mahkemesine, idare ve vergi mahkemeleri ile tek hakim tarafından verilen kararlara karşı bölge idare mahkemesine (…) (1) kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere itiraz edilebilir. İtiraz edilen merciler, dosyanın kendisine gelişinden itibaren yedi gün içinde karar vermek zorundadır. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

  8. İdari işlemin yürütmesinin durdurulması kararı verilen dava dosyaları öncelikle incelenir ve karara bağlanır.

  9. (Ek: 2/7/2012 – 6352/57 md.) Yürütmenin durdurulmasına dair verilen kararlar onbeş gün içinde yazılır ve imzalanır.
  10. (Ek: 2/7/2012 – 6352/57 md.) Aynı sebeplere dayanılarak ikinci kez idari işlemin yürütmesinin durdurulması isteminde bulunulamaz.

          İdari işlemin yürütmesinin durdurulması idari davalara mahsus bir durumdur. Sanılanın aksine her davada istenmez. Zira fazladan harcı bulunmaktadır. Yürütmenin durdurulabilmesi için idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar ile birlikte açıkça hukuka aykırılık şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir. Tutuklamada olduğu gibi bazı davalarda yd durumu otomatik olarak var kabul edilebilir. Bu tür davaların tipik örneğini yıkım konulu işlemlere karşı açılmış davalar oluşturur. Durumun aciliyeti önem arz etmez. Eğer şartları oluşmamışsa yıkım konulu davalarda bile yd kararı verilmeyebilir. Kaldı ki açıkça hukuka aykırılık olduktan sonra atama işlemlerinde bile yd verilebilir. Bu tamamen somut olayın özelliklerine göre Mahkemenin takdirindedir.

  Tutuklama şartları ve tutuklamaya sevk duruşması

  Avukatların Oturarak Konuşması

  Zorunlu müdafilik

  Duruşma saatleri

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)

Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.