dilekçenin reddi
dilekçenin reddi

Dilekçenin reddi, idari Yargı Hukukunda Madde 3 ve 5 e göre dilekçenin reddi halinde yapılması gerekenler

Dilekçenin reddi, idari Yargı Hukukunda Madde 3 ve 5 e göre dilekçenin reddi hakkında hukuki değerlendirme.

        Dilekçenin reddi, İdari Yargı Hukukunda Madde 3 ve 5 . maddede düzenlenmiştir. Madde 3 idari yargıda dava açılırken dilekçede bulunması gereken unsurları düzenlemektedir. Maddede bulunan unsurlardan birisinin eksik olması halinde dilekçe reddedilerek eksikliklerin tamamlanması için süre verilir. Madde 5 ise idari yargıda birden fazla işleme karşı yada birden fazla kişinin tek bir dilekçeyle dava açması halinde dilekçenin reddedileceğini düzenler. Böyle bir durumda dilekçe reddedilerek eksikliklerin giderilmesi için davacıya süre verilir. Hem iyuk 3 ‘te hem iyuk 5 ‘te eksiklikler tamamlanmazsa veya aynı hatalar tekrarlanırsa dava reddedilir.

İdari Yargılama Usul Kanunu

İdari davaların açılması: Madde 3 –

1. (Değişik: 10/6/1994-4001/2 md.) İdari davalar, Danıştay, idare mahkemesi ve vergi mahkemesi başkanlıklarına hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle açılır.

2. Dilekçelerde;

a) Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları veya unvanları ve adresleri ile gerçek kişilere ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,(3)

b) Davanın konu ve sebepleri ile dayandığı deliller,

c) Davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim tarihi,

d) Vergi, resim, harç, benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarına ilişkin davalarla tam yargı davalarında uyuşmazlık konusu miktar,

e) Vergi davalarında davanın ilgili bulunduğu verginin veya vergi cezasının nevi ve yılı, tebliğ edilen ihbarnamenin tarihi ve numarası ve varsa mükellef hesap numarası, Gösterilir.

3. Dava konusu kararın ve belgelerin asılları veya örnekleri dava dilekçesine eklenir. Dilekçeler ile bunlara ekli evrakın örnekleri karşı taraf sayısından bir fazla olur.

Aynı dilekçe ile dava açılabilecek haller:

Madde 5 – (Değişik: 10/6/1994-4001/3 md.)

1. Her idari işlem aleyhine ayrı ayrı dava açılır. Ancak, aralarında maddi veya hukuki yönden bağlılık yada sebep-sonuç ilişkisi bulunan birden fazla işleme karşı bir dilekçe ile de dava açılabilir.

2. Birden fazla şahsın müşterek dilekçe ile dava açabilmesi için davacıların hak veya menfaatlerinde iştirak bulunması ve davaya yol açan maddi olay veya hukuki sebeplerin aynı olması gerekir.

Türk Ceza Kanunu ‘na (TCK) göre şikayet dilekçesi örneği

Dava dilekçesi örneği, dilekçede neler bulunmalı, nelere dikkat edilmeli

 

Hakkında Adalet ve Hukuk

Göz at

Hukuk ve toplum

Hukuk ve toplum

Hukuk ve toplum        Hukuk ve toplum sosyolojik olarak düşünüldüğünde, düzen toplumda mutlaka …

Bir Cevap Yazın