Makaleler

Serbest deneme makalelerinizi buradan paylaşabilirsiniz…

Engelli Bireylerin ÖTV İstisnalı Araç Alımları Sonrasında Engel ve İstisna Şartlarının Değişmesi Sorunu

30 Mart 2013 tarihli 28603 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe giren Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik’te Kazanılmış haklar alt başlığında “Madde 18 –(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce; özürlüler için düzenlenmiş sağlık kurulu raporlarıyla belirlenmiş olan özür oranları, çalışma gücü kayıp oranları, vücut iş görme gücü kaybı oranları, tüm vücut fonksiyon kaybı oranları …

Devamını Oku »

Adalet ve Kuran ilişkisi

Adalet ve Kuran ilişkisi

Adalet ve Kuran ilişkisi;         Adalet ve Kuran ilişkisine girmeden önce adalet kavramı üzerinde durmakta fayda var. Bu kavram ilk insandan beri var olmuş bir kavramdır. Hak arama, özgürlük ve hürriyet kavramları ile iç içe geçmiştir. İnsanlık tarihinde adalete çok önem verilmiş ve kanunlarda da bu kavrama atıf yapılmıştır. Ancak bu kanunlar çok yüzeysel olduğu için yeterli …

Devamını Oku »

Yargıtayın Görevleri

Yargıtayın görevleri

Yargıtayın Görevleri Yargıtayın Görevleri hakkında… Tarihçe         6 Mart 1868 tarihinde “Divan-ı Ahkâm-ı Adliye” adıyla kurulan YARGİTAY, 18.06.1879 tarihli Nizamı Mahkemeler Kuruluş Kanunu ile “Mahkeme-i Temyiz” adını almış, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetince Sivas’ta kurulan yüksek mahkemeye “Muvakkat Temyiz Heyeti” denilmiş, Sivas’taki bu mahkemenin kaldırılıp Eskişehir’e nakli ile “Temyiz Mahkemesi”, 20.04.1340 (1924) tarih ve 491 sayılı Teşkilatı …

Devamını Oku »

iç beden muayenesi nedir

iç beden muayenesi.

iç beden muayenesi tedbirinin ceza hukuku açısından değerlendirilmesi iç beden muayenesi tedbirinin ceza hukuku açısından değerlendirilmesi: Ceza Muhakemesi Kanunu 77. maddesiAnayasa madde 17:         ”Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz.” Denilmek suretiyle kişinin vücut …

Devamını Oku »

Avukatların Oturarak Konuşması Hukuki mi? Hukuka aykırı mı? Hukuksal değerlendirme

Avukatların oturarak konuşması hukuki mi, hukuk ile ilgisi yok mu

Avukatların Oturarak Konuşması hakkında hukuki değerlendirme        Avukatların Oturarak Konuşması Hukuki mi? Hukuka aykırı mı? Hukuksal değerlendirme;         Birçok kez şahit olduğum bir konudur. Yemin edilirken Hakimler oturur, Avukatlar kaldırılır. Hüküm verilirken kanundaki aksi düzenlemeye rağmen Hakimler ve Savcılar oturur, Avukatlar ayağı kaldırılır. Oysa kanun açık: ‘’Hüküm fıkrası herkes tarafından ayakta dinlenir’’ der.Ayrıca da kanun …

Devamını Oku »

Tutuklama şartları, tutuklanma duruşması ve tutukluluğa itiraz

Tutuklama şartları, tutuklanma duruşması ve tutukluluğa itiraz

Tutuklama şartları, tutuklanma duruşması ve tutukluluğa itiraz        Tutuklama şartları ve tutuklamaya sevk duruşması ‘nda nelere dikkat edilmelidir; Tutuklamanın özü şudur:        ”Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde, şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebilir.” Bir suçun katalok suç olması tek başına tutuklama nedeni sayılmaz. Aynı zamanda olayda şu …

Devamını Oku »

Resmi Gazete

resmi gazete

Resmi Gazete        Resmi Gazete ilk olarak Resmii Ceride ismiyle çıkartılmaya başlamıştır.        1927 tarihinden itibaren bugün kullanılan adını almış olup, hala daha yayımlanmaya devam etmektedir. Mevzuat bölümü ve ilan bölümü olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Mevzuat bölümü Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmaktadır. İlan bölümü ise Başbakanlık Basım evi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünce hazırlanmaktadır.        Türkiye Büyük Millet Meclisi …

Devamını Oku »

Duruşma saatleri hukuk ve adalete uygun mu?

duruşma saatleri

Duruşma saatleri hukuk ve adalet e uygun mu?         Duruşma saatleri hukuk ve adalet e ne kadar uygundur tartışılır. Bu problemle özellikle Ceza Mahkemelerinde karşılaşılmaktadır. Beşer dakika aralıklarla verilen saatler vatandaşı ve avukatları çok mağdur ediyor.         Duruşmaya tam vaktinde gidip de saatlerce bekleyen insanlar var. Bir bakıyorsunuz saat 9 ile 10 arasına 20 duruşmaa …

Devamını Oku »

Yürütmenin durdurulması şartları nelerdir?

Yürütmenin durdurulması şartları nelerdir

Yürütmenin durdurulması şartları nelerdir?         Yürütmenin durdurulması şartları nelerdir? Hangi durumlarda istenebilir? İdari Yargılama Usul Kanunu kapsamında hukuki değerlendirme:         İdari işlemin yürütmesinin durdurulması idari davalara mahsus bir durumdur. Sanılanın aksine her davada istenemez. Yürütmenin durdurulabilmesi için olayda idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar ile işlemin açıkça hukuka aykırılık şartlarının gerçekleşmesi gerekmektedir. …

Devamını Oku »

Danıştayın Görevleri

Danıştayın Görevleri

Danıştayın Görevleri Danıştayın görevleri hakkında bilinmesi gerekenler. Temyiz: Madde 46 – (Değişik: 5/4/1990 – 3622/16 md.) 1. Danıştay dava daireleri ile idare ve vergi mahkemelerinin nihai kararları, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi Danıştayda temyiz edilebilir. 2. (Değişik:10/6/1994-4001/20 md.) Özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde, Danıstay dava daireleri ile idare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarına karşı tebliğ tarihini izleyen otuz …

Devamını Oku »